Sygnalista w przedsiębiorstwie od grudnia 2021r. – nadchodzące nowe obowiązki pracodawców

 • 07.09.2021
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Szczegóły

Polska oraz inne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej w związku z uchwaleniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej zwana „Dyrektywą”) do dnia 17 grudnia 2021r. zobowiązane będę wprowadzić niezbędne regulacje prawne –

– akty rangi ustawowej oraz akty wykonawcze zapewniające ochronę – tzw. sygnalistów – osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w ramach wewnętrznych struktur podmiotów sektora prywatnego (najczęściej przedsiębiorców) oraz podmiotów sektora publicznego jak i w ramach procedur i kanałów zewnętrznych – tj. właściwym ustanowionym w tym celu organom państwowym.

Ustanowienie odpowiednich przepisów w prawie polskim, mających zapewnić urzeczowienie zasad określonych w Dyrektywie, spowoduje nałożenie na przedsiębiorców, jak i na podmioty publiczne, szeregu obowiązków związanych z organizacją wewnętrznych procedur umożliwiających sygnalistom zgłaszania naruszeń praw unijnego, o których osoby te powzięły informację w związku z wykonywaną pracą, jak i zapewniających takim osobom stosowną ochronę.

Status sygnalisty
Sygnalistą w rozumieniu zapisów Dyrektywy mogą być osoby pracujące zarówno w podmiotach z sektora publicznego jak i prywatnego, które powzięły informację w zakresie naruszeń w kontekście związanym z wykonywaną pracą. W szczególności sygnalistami mogą być:
a)    osoby posiadające status pracownika
b)    osoby prowadzące działalność gospodarczą na własnych rachunek,
c)     akcjonariusze, wspólnicy,
d)    członkowie organów administrujących, zarządzających i nadzorczych danego przedsiębiorstwa, e)    osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Co istotne, ustawodawca unijny nie ograniczył zakresu stosowania przepisów o sygnalistach wyłącznie do wskazanych powyżej podmiotów. Dyrektywa, a w konsekwencji transponujące ją przepisy polskie, znajdować będą zastosowanie także do osób, które zgłaszają naruszenia lub też ujawniają publicznie informacje dotyczące naruszeń, pozyskane w ramach stosunku pracy, który już ustał. Ochroną objęci mają zostać także kandydaci na dane stanowiska, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskali oni w toku procesu rekrutacyjnego lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. 

Rodzaje zgłaszanych naruszeń
Dyrektywa wskazuje, iż sygnaliści uprawnieni będą do notyfikowania w ramach wewnętrznych i zewnętrznych procedur naruszeń występujących u danego przedsiębiorcy lub podmiotu prywatnego a dotyczących m.in. zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, ochrona środowiska, ochrona konsumentów[1].

Obowiązek przedsiębiorców ustanowienia wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń
Dyrektywa statuuje, iż Państwa Członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do swoich ustawodawstw wprowadzić regulacje nakazujące przedsiębiorcom jak i podmiotom publicznym ustanawiania wewnętrznych kanałów i procedur zapewniających i gwarantujących sygnalistom możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa Unii. Zgłoszenia mają być dokonywane wewnętrznym, właściwym osobom lub działom ustanowionym w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej danego podmiotu (np. odpowiednie osoby lub dział zajmujący się zasobami ludzkimi, odpowiednia komórka organizacyjna utworzona specjalnie w tym celu, członkowie zarządu). Możliwe jest również cedowanie wskazanego obowiązku obsługi wewnętrznych procedur na podmiot trzeci.

Pełna wersja artykułu dostępna pod adresem: https://www.cww.pl/aktualnosci


 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

Jak się przygotować na atak hakerski w firmie?

 • 17.09.2021

Ataków hakerskich jest zdecydowanie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Firmy, w tym momencie niezależnie od wielkości, powinny już na stałe uwzględniać to ryzyko w swoją bieżącej działalności.

Home Office w Europie - Online Seminar, Wrocław, 23.09.2021, 09:00

 • 16.09.2021

Zapraszamy na UNIKALNY webinar poświęcony pracy zdalnej z Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Słowacji oraz Włoch. Wykorzystamy międzynarodowy potencjał sieci SCHINDHELM dla Państwa. Nasi przyjaciele z poszczególnych lokalizacji sieci opowiedzą o prawnych regulacjach Home Office obowiązujących w ich krajach.

WEBINAR: Restarting Europe´s engine: Economic developments and business opportunities in Germany

 • 16.09.2021

Are you interested to get information regarding the current economic situation in Germany? Join our webinar on 28 September!

Konferencja „Dobre Perspektywy”, 14.09.2021

 • 09.09.2021

Porozmawiajmy o finansach firmy i pracowników.