Dostęp do drogi publicznej, a droga wewnętrzna i służebność gruntowa

 • 12.10.2021
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Szczegóły

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami prawnymi inwestorów, w kwestii dostępności do drogi publicznej, poprzez drogę wewnętrzną, należy stwierdzić, że godnie w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

ilekroć w ustawie mowa jest o dostępie do drogi publicznej, należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) wynika, że drogą wewnętrzną mogą być drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Ich cechą wspólną jest jednak to, że są one przeznaczone do ruchu pojazdów, nie są zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie są zlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Drogi wewnętrzne różni też od dróg publicznych ich status własnościowy. Z art. 2a oraz art. 8 ust. 2 i 3 ww. ustawy wynika, że w odróżnieniu od dróg publicznych, właścicielem drogi wewnętrznej nie musi być podmiot publicznoprawny (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego).

Za wystarczający do przyjęcia, iż działka ma dostęp do drogi publicznej uznać należy sam fakt położenia nieruchomości przy drodze wewnętrznej. W wyroku z dnia 24. 01. 2014 r. sygn. II OSK 2121/12 , Legalis NSA stwierdził, że drogi wewnętrzne mogą mieć różny charakter i w związku z tym mogą się też znacznie różnić w zakresie swojej dostępności, która może w szczególności zależeć od tego, kto jest zarządcą drogi albo jej właścicielem. Podmiot publicznoprawny (jednostka samorządu terytorialnego) nie może jednak w sposób całkowicie dowolny decydować o udostępnieniu drogi wewnętrznej. Ponadto w orzecznictwie wskazuje się też, że co do zasady, o pełnieniu przez teren funkcji drogi wewnętrznej świadczą zapisy w ewidencji gruntów. Jest oczywiste, że dostęp przez drogę wewnętrzną nie musi wiązać się z tytułem prawnym. Tytuł w postaci służebności nie jest przecież tożsamy z dostępem przez drogę wewnętrzną (zob. sygn. II OSK 1415/17 - wyrok NSA z dnia 12-04-2019).

Podsumowując, jeżeli droga wewnętrzna ma charakter ogólnodostępny to właściciel nieruchomości nie może ograniczyć ani zakazać korzystania z niej, natomiast osoby korzystające z drogi, mieszkańcy czy inwestorzy nie muszą legitymować się tytułem prawnym do takiej drogi. Nie ma w analizowanym przypadku konieczności ustanawiania służebności gruntowej. Sam fakt pełnienia funkcji drogi wewnętrznej zapewnia dostęp do drogi publicznej.

Pełna wersja artykułu dostępna pod adresem: https://www.cww.pl/aktualnosci
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

Czy organ odwoławczy powinien wydać jedną czy więcej decyzji w przypadku wielości odwołań?

 • 19.10.2021

Na to pytanie odpowiedzi udziela adw. Aneta Walewska-Borsuk.

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne

 • 18.10.2021

Jeszcze tylko do 30 listopada 2021 roku, można skorzystać z przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym wprowadzonych w ramach tarczy 4.0. Ten tryb restrukturyzacji jest relatywnie prostym narzędziem, pozwalającym dłużnikom mającym przejściowe kłopoty finansowe, na uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości.

TECH LIGHT z nową lokalizacją pod Warszawą

 • 15.10.2021

Firma TECH LIGHT, producent i projektant profili oświetleniowych LED, zdecydowała się na relokację do parku magazynowego Panattoni A2 Warsaw East Park położonego tuż przy węźle „Stary Konik” niedaleko Warszawy. Najemca wprowadził się na 1200 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej już w sierpniu. Kompleksową usługę doradczą firmie TECH LIGHT zapewniła firma AXI IMMO.

Takenaka Generalny Wykonawca

 • 12.10.2021

nowy projekt w branży spożywczej