Pandemia koronawirusa - wsparcie dla przedsiębiorców. Przestój w pracy.

 • 24.03.2020
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL
Szczegóły

Przestój w pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapłaty wynagrodzenia pracownikowi. Przedstawiamy kolejny problem, z którym w najbliższym czasie może się zmierzyć część pracodawców.

Czym jest przestój w pracy?

Przestój jest to nieprzewidziana przerwa w normalnym toku pracy, która może być spowodowana wydarzeniem zewnętrznym, takim jak zagrożenie epidemiologiczne, bądź przyczyną wewnętrzną (przykładowo niedostarczeniem przez pracodawcę narzędzi odpowiednich do pracy lub gdy pracownik z winy umyślnej lub nieumyślnej utracił narzędzie pracy, uszkodził maszynę, samochód którym kierował).

Wynagrodzenie za przestój

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, gdy spełnione są jednocześnie wszystkie poniższe przesłanki:

– gotowość pracownika do wykonywania pracy, tj. gdy pracownik jest przygotowany, wykazuje zamiar, chęć świadczenia pracy;

– niemożność wykonywania pracy była spowodowana przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy;

– przestój nie był zawiniony przez pracownika, np. zagrożenie epidemiologiczne, warunki atmosferyczne.
Art. 81 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy

Wysokość wynagrodzenia za przestój


Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze – wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Art. 81 § 1 Kodeksu Pracy

Wynagrodzenie zasadnicze

Stawka osobistego zaszeregowania obejmuje tylko stawkę wynagrodzenia zasadniczego ustaloną przez strony w umowie o pracę lub innym akcie będącym podstawą stosunku pracy. Nie obejmuje innych składników, takich jak: dodatek specjalny, dodatek za wysługę lat czy dodatek funkcyjny.

Stawka godzinowa – obliczanie

Jeżeli pracownik wynagradzany jest stawką godzinową, wówczas jedną godzinę wynagrodzenia za czas przestoju stanowi stawka godzinowa wynikająca z zawartej umowy o pracę. W przypadku większej liczby godzin przestoju, stawkę godzinową z umowy o pracę należy pomnożyć przez liczbę godzin przestoju.

Przykład

Pan Zbigniew jest zatrudniony w Twojej firmie jako pracownik umysłowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 30 zł za godzinę. W lutym 2020 roku pan Zbigniew miał do przepracowania 220 godzin, jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie wykonywał pracy.
Jakie wynagrodzenie należy się za 8-godzinny czas przestoju?

30 zł x 8 godzin = 240 zł


Stawka miesięczna – obliczanie

Należy:

– podzielić wynagrodzenie zasadnicze przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu a następnie;

– pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik mógłby przepracować w ramach obowiązującego go czasu pracy, gdyby nie było przestoju.

Przykład

Pani Jadwiga zatrudniona jest jako sekretarka w Twojej firmie. Jej wynagrodzenie wynosi 3.000 zł miesięcznie. W marcu 2020 roku do przepracowania było 168 godzin, ale wystąpiło zagrożenie epidemiologiczne, przez co pani Jadwiga nie mogła pracować przez 24 godziny.
Jakie wynagrodzenie za te 24 godziny powinna otrzymać pracownica?

3000 zł: 168 godzin = 17,85 zł / godzinę

17,85 zł / godzinę x 24 godziny = 428,40 zł

Pani Jadwiga za 24 godziny przestoju otrzyma 428,40 zł.


Natalia Rosa
Tomasz KucharczykWięcej informacji znajdą Pastwo na naszej stronie internetowej:

http://mikulski.krakow.pl/pandemia-koronawirusa-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-przestoj-w-pracy/
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Nowa forma składania ofert na możliwość produkcji i dostaw środków ochrony indywidualnej do Ministerstwa Zdrowia

 • 02.04.2020

MZ uruchomiło Platformę Zakupową, dzięki której można składać je bezpośrednio na stronie zapytania ofertowego oraz aukcji elektronicznej. Mając na uwadze najnowsze wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych zapraszamy polskich przedsiębiorców do składania ofert na produkcję jednorazowych maseczek oraz strojów ochronnych zgodnych z zamieszczonymi poniżej wymaganiami.

Dzierżawa a obniżenie czynszu w nadzwyczajnych okolicznościach

 • 02.04.2020

W obecnej sytuacji gospodarczej kraju – stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w Polsce w dniu 25 marca 2020 (Rozporządzenie Dz.U. 2020 poz. 491) warto zwrócić uwagę dzierżawców na normę prawną wynikającą z art. 700 Kodeksu cywilnego:

Mentoring jako wsparcie liderów w dobie kryzysu - nowa formuła 2020 - transmisja on-line Fundacji Liderek Biznesu

 • 01.04.2020

Czas pandemii sparaliżował aktywność w większości obszarów gospodarki. Spowodował również wstrzymanie lub przesunięcie albo zmianę formuły wielu wartościowych programów rozwojowych, w tym programu Fundacji Liderek Biznesu dedykowanemu ważnemu aspektowi jakim jest rozwój i wspieranie przyszłych liderów.

Tarcza Antykryzysowa - pomoc publiczna na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 • 01.04.2020

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanej „tarczą antykryzysową”, poniżej przedstawiamy krótką informację w przedmiocie świadczeń, jakie mają przysługiwać na dofinansowanie kosztów pracowniczych, podmiotów, które będą uprawnione do skorzystania z nich oraz ich wysokości.