Pandemia koronawirusa - wsparcie dla przedsiębiorców. Fundusz GŚP.

 • 24.03.2020
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL
Szczegóły

W związku z pandemią koronawirusa, możliwe jest złożenie przez pracowników wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę nieopłaconych przez pracodawców świadczeń pracowniczych. Warto zwrócić uwagę na wynagrodzenie za przestój. Pracodawca winien poinformować pracownika o możliwości złożenia wniosku poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń
 • pracownicy niewypłacalnego pracodawcy;
 • byli pracownicy niewypłacalnego pracodawcy;
 • członkowie rodzin zmarłego pracownika lub byłego pracownika uprawnieni do renty rodzinnej;
 • osoby, które wykonują pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, jeśli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Kiedy można uzyskać świadczenia?
Świadczenia są wypłacane z Funduszu, gdy pracodawca nie wypłacił należnych pracownikom oraz gdy:
 • sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości pracodawcy;
 • sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego lub sanacyjnego pracodawcy;
 • sąd wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania;
 • pracodawca będący osobą fizyczną został wykreślony z Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwiązaniu spółki handlowej.
Art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Należności zaspokajane z Funduszu


Wypłacie z Funduszu podlegają świadczenia:

 • wynagrodzenia za pracę, tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, dopłaty i premie;
 • przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:
 1. wynagrodzenie za czas niezawinionej przez pracownika, niedającej się przewidzieć, nieplanowanej, przejściowej przerwy w pracy (przestoju w pracy), za czas nie wykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 2. wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby;
 3. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego;
 4. odszkodowanie w przypadku, gdy pracodawca jednostronnie skrócił okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Świadczenia te są wypłacane:

 • za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy;
 • albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy;
 • w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości (…) również w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po dacie wystąpienia niewypłacalności;
 • odprawa pieniężna w sytuacji rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • dodatek wyrównawczy przysługujący z tytułu przeniesienia do innej pracy pracownika wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz za rok bezpośrednio poprzedzający;
 • z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części płaconej przez pracodawcę.
Art. 12 u. 2-6 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Natalia Rosa
Tomasz Kucharczyk

Więcej informacji znajdą Pastwo na naszej stronie internetowej:
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Nowa forma składania ofert na możliwość produkcji i dostaw środków ochrony indywidualnej do Ministerstwa Zdrowia

 • 02.04.2020

MZ uruchomiło Platformę Zakupową, dzięki której można składać je bezpośrednio na stronie zapytania ofertowego oraz aukcji elektronicznej. Mając na uwadze najnowsze wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych zapraszamy polskich przedsiębiorców do składania ofert na produkcję jednorazowych maseczek oraz strojów ochronnych zgodnych z zamieszczonymi poniżej wymaganiami.

Dzierżawa a obniżenie czynszu w nadzwyczajnych okolicznościach

 • 02.04.2020

W obecnej sytuacji gospodarczej kraju – stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w Polsce w dniu 25 marca 2020 (Rozporządzenie Dz.U. 2020 poz. 491) warto zwrócić uwagę dzierżawców na normę prawną wynikającą z art. 700 Kodeksu cywilnego:

Mentoring jako wsparcie liderów w dobie kryzysu - nowa formuła 2020 - transmisja on-line Fundacji Liderek Biznesu

 • 01.04.2020

Czas pandemii sparaliżował aktywność w większości obszarów gospodarki. Spowodował również wstrzymanie lub przesunięcie albo zmianę formuły wielu wartościowych programów rozwojowych, w tym programu Fundacji Liderek Biznesu dedykowanemu ważnemu aspektowi jakim jest rozwój i wspieranie przyszłych liderów.

Tarcza Antykryzysowa - pomoc publiczna na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 • 01.04.2020

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanej „tarczą antykryzysową”, poniżej przedstawiamy krótką informację w przedmiocie świadczeń, jakie mają przysługiwać na dofinansowanie kosztów pracowniczych, podmiotów, które będą uprawnione do skorzystania z nich oraz ich wysokości.