Pandemia koronawirusa - wsparcie dla przedsiębiorców. Praca.

 • 24.03.2020
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL
Szczegóły

Wobec pandemii koronawirusa, zwracamy Państwa uwagę na szereg regulacji, które mogą mieć zastosowanie w powstałej sytuacji, względnie umożliwiających i ułatwiających zarządzanie pracą oraz zasobami osobowymi.

report image
 • Wydawanie pracownikom poleceń
Pracodawca może wydawać pracownikom polecenia, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (…) – w ramach świadczonych, ustalonych umową o pracę obowiązków – wyjątkowo, z przyczyn uzasadnionych po stronie pracodawcy, poza tym zakresem może wydawać polecenia.
Art. 100 § 1. Kodeksu Pracy
 • Praca zdalna
Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
Art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Powierzenie przejściowe
Pracodawca może powierzyć pracownikowi w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika i jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy. W ramach skierowania pracownika do innej pracy nie można powierzyć mu wykonywania dodatkowej pracy oprócz dotychczas świadczonej.
Art. 42. § 4. Kodeksu Pracy
 • Telepraca
Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telepraca). Pracodawca wyznacza miejsce pracy pracownikowi. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy.
Art. 67 (5). Kodeksu Pracy
Art. 67 (14). Kodeksu Pracy
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy
Pracodawca może wypowiedzieć na piśmie warunki pracy lub płacy (…), z zachowaniem okresu wypowiedzenia; bez zachowania takiego okresu, wypowiedzenie jest możliwe tylko za zgodą pracownika, w drodze porozumienia stron. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie.
Art. 42. Kodeksu Pracy
 • Wcześniejszy okres rozwiązania umowy o pracę – skrócenie okresu wypowiedzenia
Pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę (…) następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Za okres skróconego wypowiedzenia przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.
Art. 36 (1). Kodeksu Pracy
 • Okres wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

 • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

 • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Art. 36 § 1. Kodeksu Pracy
 • Delegacja pracownika
Pracodawca może wydać polecenie pracownikowi wykonania zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Niemniej jednak pracownik może odmówić delegacji w rejony zagrożone koronawirusem ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 210 § 1 Kodeksu Pracy).

Art. 77 (5). Kodeksu Pracy

Więcej informacji znajdą Pastwo na naszej stronie internetowej:
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Nowa forma składania ofert na możliwość produkcji i dostaw środków ochrony indywidualnej do Ministerstwa Zdrowia

 • 02.04.2020

MZ uruchomiło Platformę Zakupową, dzięki której można składać je bezpośrednio na stronie zapytania ofertowego oraz aukcji elektronicznej. Mając na uwadze najnowsze wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych zapraszamy polskich przedsiębiorców do składania ofert na produkcję jednorazowych maseczek oraz strojów ochronnych zgodnych z zamieszczonymi poniżej wymaganiami.

Dzierżawa a obniżenie czynszu w nadzwyczajnych okolicznościach

 • 02.04.2020

W obecnej sytuacji gospodarczej kraju – stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w Polsce w dniu 25 marca 2020 (Rozporządzenie Dz.U. 2020 poz. 491) warto zwrócić uwagę dzierżawców na normę prawną wynikającą z art. 700 Kodeksu cywilnego:

Mentoring jako wsparcie liderów w dobie kryzysu - nowa formuła 2020 - transmisja on-line Fundacji Liderek Biznesu

 • 01.04.2020

Czas pandemii sparaliżował aktywność w większości obszarów gospodarki. Spowodował również wstrzymanie lub przesunięcie albo zmianę formuły wielu wartościowych programów rozwojowych, w tym programu Fundacji Liderek Biznesu dedykowanemu ważnemu aspektowi jakim jest rozwój i wspieranie przyszłych liderów.

Tarcza Antykryzysowa - pomoc publiczna na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 • 01.04.2020

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanej „tarczą antykryzysową”, poniżej przedstawiamy krótką informację w przedmiocie świadczeń, jakie mają przysługiwać na dofinansowanie kosztów pracowniczych, podmiotów, które będą uprawnione do skorzystania z nich oraz ich wysokości.