Ustawa w sprawie koronawirusa z dnia 7 marca 2020 r.

 • 24.03.2020
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL
Szczegóły

W związku z epidemią koronawirusa, w dniu 7 marca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

report image

Ustawa, której celem jest zapobieganie epidemii koronawirusa, zawiera rozwiązania nieznane dotychczas w polskim prawie.

Do ich katalogu należą:

1. Zwiększenie uprawnień organów państwowych poprzez umożliwienie wydania podległym jednostkom państwowym oraz przedsiębiorcom natychmiastowo wykonalnego polecenia, decyzji lub zadania, dla których nie jest wymagane uzasadnienie.

2. Przerzucenie kosztów walki z epidemią na przedsiębiorców, którzy są w znacznie większym stopniu zobowiązani do zwalczania skutków epidemii niż nieprowadzący działalności gospodarczej konsumenci.

3. Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa z tytułu walki z zapobieganiem epidemii.*


W związku z tym ustawa wpływa na:

Uprawnienia pracodawcy

Art. 3. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Uprawnienia pracownika

Art. 4.1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń

Art. 7.1. Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, zwanego dalej „wykazem”, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą.

Brak odpowiedzialności organów państwowych za wyrządzoną szkodę*

Art. 13. Skarb Państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19.


Przepisy ustawy mogą negatywnie oddziaływać na konstytucyjne prawa i wolności obywateli, w szczególności na prawo do prywatności, wolności działalności gospodarczej i prawo do własności prywatnej.

Tomasz Kucharczyk
aplikant radcowski

* Art. 13. ustawy o koronawirusie w powyższym brzmieniu został usunięty z projektu w toku prac Sejmu


Więcej informacji znajdą Pastwo na naszej stronie internetowej:
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

Nowa forma składania ofert na możliwość produkcji i dostaw środków ochrony indywidualnej do Ministerstwa Zdrowia

 • 02.04.2020

MZ uruchomiło Platformę Zakupową, dzięki której można składać je bezpośrednio na stronie zapytania ofertowego oraz aukcji elektronicznej. Mając na uwadze najnowsze wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych zapraszamy polskich przedsiębiorców do składania ofert na produkcję jednorazowych maseczek oraz strojów ochronnych zgodnych z zamieszczonymi poniżej wymaganiami.

Dzierżawa a obniżenie czynszu w nadzwyczajnych okolicznościach

 • 02.04.2020

W obecnej sytuacji gospodarczej kraju – stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w Polsce w dniu 25 marca 2020 (Rozporządzenie Dz.U. 2020 poz. 491) warto zwrócić uwagę dzierżawców na normę prawną wynikającą z art. 700 Kodeksu cywilnego:

Mentoring jako wsparcie liderów w dobie kryzysu - nowa formuła 2020 - transmisja on-line Fundacji Liderek Biznesu

 • 01.04.2020

Czas pandemii sparaliżował aktywność w większości obszarów gospodarki. Spowodował również wstrzymanie lub przesunięcie albo zmianę formuły wielu wartościowych programów rozwojowych, w tym programu Fundacji Liderek Biznesu dedykowanemu ważnemu aspektowi jakim jest rozwój i wspieranie przyszłych liderów.

Tarcza Antykryzysowa - pomoc publiczna na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 • 01.04.2020

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanej „tarczą antykryzysową”, poniżej przedstawiamy krótką informację w przedmiocie świadczeń, jakie mają przysługiwać na dofinansowanie kosztów pracowniczych, podmiotów, które będą uprawnione do skorzystania z nich oraz ich wysokości.