Rejestracja i składanie raportów w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

 • 23.03.2020
 • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL
Szczegóły

Ustawa z 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2019 Poz. 144), dalej jako „ustawa” w art. 7 nakłada obowiązek rejestracji i składania corocznych raportów dotyczących m.in. urządzeń i instalacji których eksploatacja powoduje emisje oraz wielkość tych emisji.

Do rejestracji i składania takich raportów zobowiązane są, zgodnie z art. 7 w/w ustawy, podmioty (przedsiębiorcy i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami) korzystające ze środowiska, których działalność powoduje emisje. Jednocześnie w ust. 1a ustawa wskazuje, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami również zobowiązane są do składania takich raportów, jednak jedynie w zakresie eksploatacji instalacji które wymagają pozwolenia („jeżeli korzystanie ze środowiska powodujące emisje wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego” – pozwolenia te reguluje art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Dz.U. 2019 poz. 1396) oraz źródła spalania paliw („o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia” których standardy emisyjne określone są w przepisach szczególnych – art. 152 ust. 2b ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Raport zwierający wyżej wskazane informacje należy wprowadzić do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji do końca lutego każdego roku, za okres roku poprzedniego. Szczegółowy zakres informacji które zawarte są w raporcie reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Obowiązek sporządzania takich raportów i wprowadzania ich do systemu KOBiZE wynikający z ustawy nie jest obarczony żadną sankcją, jednak podlega kontroli w ramach działania Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

Z orzecznictwa które zostało wydane w nawiązaniu do art. 7 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (np. Wyrok WSA w Gliwicach z 22 stycznia 2020 r. II SA/Gl 1211/19) wynika, że w ramach kontroli obowiązku składania raportów Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska, w formie zarządzeń pokontrolnych, zobowiązują dane podmioty do wypełnienia obowiązku ustawowego i złożenia raportu do systemu KOBiZE.

Więcej artykułów w newsletterze Kancelarii CWW pod adresem: https://www.cww.pl/aktualnosci • CWW S.CETERA, M.WĘGRZYN-WYSOCKA I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k.
 • ul. Pawła Włodkowica 10/11
 • 50-072 Wrocław
 • PL

Pozostałe notatki

Nowa forma składania ofert na możliwość produkcji i dostaw środków ochrony indywidualnej do Ministerstwa Zdrowia

 • 02.04.2020

MZ uruchomiło Platformę Zakupową, dzięki której można składać je bezpośrednio na stronie zapytania ofertowego oraz aukcji elektronicznej. Mając na uwadze najnowsze wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych zapraszamy polskich przedsiębiorców do składania ofert na produkcję jednorazowych maseczek oraz strojów ochronnych zgodnych z zamieszczonymi poniżej wymaganiami.

Dzierżawa a obniżenie czynszu w nadzwyczajnych okolicznościach

 • 02.04.2020

W obecnej sytuacji gospodarczej kraju – stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w Polsce w dniu 25 marca 2020 (Rozporządzenie Dz.U. 2020 poz. 491) warto zwrócić uwagę dzierżawców na normę prawną wynikającą z art. 700 Kodeksu cywilnego:

Mentoring jako wsparcie liderów w dobie kryzysu - nowa formuła 2020 - transmisja on-line Fundacji Liderek Biznesu

 • 01.04.2020

Czas pandemii sparaliżował aktywność w większości obszarów gospodarki. Spowodował również wstrzymanie lub przesunięcie albo zmianę formuły wielu wartościowych programów rozwojowych, w tym programu Fundacji Liderek Biznesu dedykowanemu ważnemu aspektowi jakim jest rozwój i wspieranie przyszłych liderów.

Tarcza Antykryzysowa - pomoc publiczna na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 • 01.04.2020

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanej „tarczą antykryzysową”, poniżej przedstawiamy krótką informację w przedmiocie świadczeń, jakie mają przysługiwać na dofinansowanie kosztów pracowniczych, podmiotów, które będą uprawnione do skorzystania z nich oraz ich wysokości.