Ochrona prywatności i dóbr osobistych czyli przetwarzanie danych osobowych pracownika po nowelizacji k.p.

 • 27.08.2019
 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL
Szczegóły

Warto wiedzieć, że niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pracownika również może być podstawą odpowiedzialności pracodawcy i to zarówno wobec pracownika, jak i z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kandydatów do pracy
Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy precyzują, jakie kategorie danych osobowych kandydata do pracy mogą być przetwarzane przez pracodawcę. W świetle tych przepisów, od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może w każdym przypadku żądać podania danych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,2) datę urodzenia,3) dane kontaktowe.
Trzeba przy tym pamiętać, że żądanie od kandydata do pracy danych obejmujących:
1) wykształcenie,2) kwalifikacje zawodowe,3) przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym na podstawie umów cywilnoprawnych – co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 11 stycznia 2017 roku, sygn. akt: I PK 25/16) jest zgodne z prawem wtedy, gdy uzyskanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.Brak udostępnienia przez pracownika wyżej wymienionych kategorii danych osobowych może stanowić podstawę zgodnej z prawem odmowy rozpatrywania jego kandydatury na stanowisko w zakładzie pracy.Po ostatnich zmianach, w katalogu danych osobowych obligatoryjnie przetwarzanych przez pracodawcę nie znajdują się już imiona rodziców kandydata.

Dane pracowników

Po nawiązaniu stosunku pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika udostępnienia następujących kategorii danych osobowych:
1) adres zamieszkania,2) numer PESEL (ewentualnie dane z innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku nieposiadania przez pracownika numeru PESEL),3) numer rachunku płatniczego (chyba, że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych),4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli w trakcie procedury rekrutacyjnej ich udostępnienie przez kandydata nie było uzasadnione),5) inne dane osobowe pracownika (lub jego dzieci i innych członków rodziny) niż wyżej wymienione, niezbędne w związku z korzystaniem przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,6) inne dane osobowe pracownika niż wyżej wymienione, gdy ich przetwarzanie przez pracodawcę jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa. Na przetwarzanie wyżej wskazanych kategorii danych osobowych pracodawca nie musi pobierać od pracownika jakiejkolwiek zgody. 

Tylko przekroczenie powyższego zakresu wymaga zgody pracownika na przetwarzanie jego danych. 
Zgoda ta może być również wyrażona w formie oświadczenia lub w postaci wyraźnego działania potwierdzającego (przykładem takiego działania ze strony kandydata jest choćby przesłanie CV zawierającego jego zdjęcie). Jeżeli więc dla pracodawcy istotne jest uzyskanie informacji obejmujących inne dane osobowe kandydata niż wyżej wymienione (np. fotografię lub informacje o zainteresowaniach), to może zaznaczyć tę okoliczność w ogłoszeniu o pracę poprosić kandydatów o udostępnienie tego rodzaju danych.

Pracodawca nie może wymagać od kandydatów podawania dodatkowych danych i uzależniać rozpatrzenia kandydatury od tego, czy te dodatkowe dane zostały udostępnione – o czym musi pamiętać. Wynika to z faktu, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest skuteczna tylko wtedy, gdy jej udzielenie spełnia przesłankę dobrowolności. 

Problemu nie stanowi oczywiście sytuacja, w której kandydat nieproszony o zamieszczenie w zgłoszeniu dodatkowych informacji udostępnia je pracodawcy z własnej inicjatywy. 

 • Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Komandytowa
 • ul. Kielecka 19
 • 31-523 Kraków
 • PL

Pozostałe notatki

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

 • 13.09.2019

Zachęcamy do organizacji spotania świątecznego w hotelu Le Regina przy ul. Kościelnej 12 w Warszawie.

Partnerstwo Kuehne + Nagel i On Running przełomem na rynku e-commerce. Nowy hub logistyczny w Luksemburgu

 • 05.09.2019

Nowe centrum logistyczne Kuehne + Nagel w Luksemburgu będzie dystrybuowało buty do biegania szwajcarskiej firmy On na rynku europejskim. Nowoczesny obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania zaprojektowane na potrzeby sektora e-commerce.

„Ceny transferowe a obowiązki sprawozdawcze” – wystąpienie dla prawo.pl

 • 05.09.2019

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem dr Jarosława F. Miki dla portalu prawo.pl Wolters Kluwer, przybliżającego problematykę cen transferowych i obowiązków sprawozdawczych po wejściu w życie nowych przepisów z zakresu cen transferowych i MDR po 1.01.2019 roku:

Bezpłatny Ebook "Zmiany w Cenach Tranferowych"

 • 05.09.2019

Szanowni Państwo, Zapraszamy do pobrania najnowszego Ebooka. Transakcje dokonywane przez podmioty powiązane należące do grup kapitałowych cieszą się zainteresowaniem władz podatkowych nie tylko w Polsce, ale też w większości państw świata. Wysoka ekspozycja ryzyka podatkowego składania organy kontroli skarbowej i podatkowej do weryfikacji warunków transakcji wewnątrzgrupowych.